Privacyverklaring & AVG

"Bart & Bastian" is een geregistreerd handelsmerk van Verdel.

Verdel bloemenexport b.v.
Venus 219
2675 LN Honselersdijk
Niederlande

GF: F.A.M. (Fred) Verdel; B.G. (Bas) Verdel
Belastingnummer: : 28052066
BTW-ID-Nr. NL008003403B01

Kundenservice

Tel: 0031 (0) 174 79 2020
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag g: 7:30-17.30 uur.
E-mailadres: retail@verdel.eu

ALGEMENE VOORWAARDEN

Afwijzing van garanties
De inhoud op de website van "Bart & Bastian" is zorgvuldig gecontroleerd en is gebaseerd op de huidige status. Wij behouden ons echter het recht voor om de verstrekte gegevens en informatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Ondanks voortdurende herziening van de website kan geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie en aanbiedingen. De afbeeldingen, teksten en grafieken die op de website beschikbaar worden gesteld, kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. Verdel Bloemenexport B.V. behoudt zich daarom het recht voor om documenten en afbeeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren en bij te werken.

Disclaimer van aansprakelijkheid
Tenzij er dwingende wettelijke regelingen of andere uitdrukkelijke afspraken bestaan, is Verdel Bloemenexport B.V. geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van deze of enige gelinkte website.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens die op de "Bart & Bastian"-website worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het verzenden van informatiemateriaal. Wij verzekeren u dat uw informatie vertrouwelijk zal worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Auteursrechten
Afbeeldingen, teksten, vormgeving en opbouw zijn intellectueel eigendom van Verdel Bloemenexport B.V. en auteursrechtelijk beschermd. Voor het verveelvoudigen of gebruiken van teksten, tekstdelen, afbeeldingen of logo's is de voorafgaande toestemming van Verdel Bloemenexport B.V. vereist.

-----------------------------------------------------

"Bart & Bastian" is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de verzending, in geval van storingen in de technische systemen of de dienst, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of op enige andere manier wanneer deelname aan de Wedstrijd kan ontstaan. Tenzij dergelijke schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door "Bart & Bastian", haar organen, werknemers of plaatsvervangende agenten. De beslissing van de jury is definitief. Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast. Deze deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door "Bart & Bastian" worden gewijzigd zonder aparte kennisgeving. Personen die betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van deze wedstrijd, evenals werknemers van "Bart & Bastian" of gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname. Per deelnemer is slechts één deelname mogelijk. Illegale of herhaalde deelname van een deelnemer aan de wedstrijd leidt tot uitsluiting van het spel. Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt "Bart & Bastian" zich het recht voor personen uit te sluiten van de wedstrijd.